ปฐมบทหลักสูตรการพัฒนาทักษะสมอง EF สำหรับเด็กปฐมวัย ในกลไกสถาบันการผลิตครูของชาติ

โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาหลักสูตรด้านการส่งเสริมทักษะสมองส่วนหน้า (Executive Functions – EF) และพัฒนาอาจารย์สาขาปฐมวัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

 ก้าวแรกที่ยิ่งใหญ่ของความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันอุดมศึกษาหลักในการผลิตครูของชาติ ทุกฝ่ายต่างมีความหวังว่าโครงการนี้ จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในระบบการศึกษาของประเทศไทยในอนาคตอันใกล้ โดยเฉพาะการศึกษาในระดับปฐมวัย

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสภาคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ได้ทำการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) 3 ฝ่าย ระหว่าง สภาคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ กับ สถาบันอาร์แอลจี (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป) และ สำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีลงนาม
การลงนามความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ได้นำไปสู่การร่วมกันผลักดันให้การดำเนินงานตามแผนงานเป็นไปอย่างราบรื่น และได้รับความร่วมมืออย่างดีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง ๓๘ แห่ง

ถอดบทเรียนความสำเร็จ อาจารย์ราชภัฏ สอนนักศึกษาปี 1 วิชา “สมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย” ครั้งแรก เบิกบานทั้งอาจารย์และศิษย์

ถอดบทเรียนความสำเร็จ อาจารย์ราชภัฏ สอนนักศึกษาปี 1 วิชา “สมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย” ครั้งแรก เบิกบานทั้งอาจารย์และศิษย์

วันที่ 11-13 กันยายน 2562 ณ รอยัล  ริเวอร์แคว์ รีสอร์ท แอนด์สปา จ.กาญจนบุรี สถาบัน RLG ร่วมกับสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยการสนับสนุนของ สำนัก 4 สสส. ร่วมจัดกิจกรรมถอดบทเรียนความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา “สมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย”...

หลักการเหตุผล

หลักการเหตุผล

โลกในศตวรรษที่ 21 มีการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผวน (disruptive world) เป้าหมายและกระบวนการในการสร้างคนรุ่นใหม่ที่จะสามารถดำรงชีวิตให้อยู่รอด มีสุขภาวะที่ดีในทุกมิติ ทั้งร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญา รวมทั้งมีความสามารถสร้างสรรค์ เพื่อเป็นทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพ...

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์

การพัฒนาความร่วมมือของพันธมิตรทางด้านวิชาการระหว่างภาคี Thailand EF Partnership และสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้วยการหนุนเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสาขาการศึกษาปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้า Executive Functions (EF) โดยบูรณาการเข้าไว้ในยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการบริหารสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ บรรจุเข้าไปในหลักสูตรรายวิชาของวิชา Generation วิชาทักษะชีวิตและวิชาจิตวิทยา

EF Online Course

ระบบการเรียนรู้ EF ด้วยตัวเอง พัฒนาหลักสูตรโดยสถาบัน RLG (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป) สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

VDO แนะนำ