096-356-9461 support@rlg-ef.com

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ EF Center

Slide
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา EF Center
Slide
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา EF Center

เสริมองค์ความรู้แก่… คณาจารย์

 สร้างพื้นฐาน EF ที่แข็งแกร่งให้… นักศึกษาครู

เชื่อมองค์ความรู้ EF ใน… หลากหลายรายวิชา

ขยายผลและส่งต่อคุณค่าสู่… เครือข่ายการศึกษาทุกช่วงวัย

ก้าวแรกของการขับเคลื่อน EF

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเริ่มก้าวสู่โลกของ EF ในปี พ.ศ. 2562 โดยการส่งคณะอาจารย์ในสาขาการศึกษาปฐมวัยจำนวน 6 คนเข้าร่วมการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องของทักษะสมอง EF ตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) “โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาหลักสูตรด้านการส่งเสริมทักษะสมองส่วนหน้า (Executive functions – EF) และพัฒนาอาจารย์สาขาปฐมวัยศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศซึ่งดำเนินงานโดยสถาบันอาร์แอลจี (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป) โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสภาคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ (สครภ.) จากนั้นจึงได้นำองค์ความรู้มาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและเริ่มทำการสอนในปีการศึกษา 2562 เป็นต้นมา

เป้าหมายและยุทธศาสตร์

ด้วยความเชื่อมั่นว่า “EF คือกุญแจสำคัญในการพัฒนาคุณภาพครู” มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จึงเริ่มขับเคลื่อน EF อย่างจริงจัง ตามนโยบายผู้บริหารที่สนับสนุนการนำองค์ความรู้ EF มาเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาการศึกษาปฐมวัยทุกชั้นปี ทั้งในหลักสูตร 5 ปี และ หลักสูตร 4 ปี โดยบูรณาการเข้ากับรายวิชาสำคัญต่างๆ นำไปสร้างการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมในห้องเรียน รวมทั้งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะและสมรรถนะเพียงพอที่จะสามารถนำ EF ไปใช้ในการออกแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กได้อย่างเหมาะสม

บูรณาการ EF สู่ 8 รายวิชา สร้างทักษะสมองพัฒนาเด็กรอบด้าน

หลังจากตัวแทนคณะอาจารย์เข้าอบรมการนำ EF มาใช้ในพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย นำมาสู่การผลักดันให้เกิดการบรรจุองค์ความรู้ EF เป็นหนึ่งในความรู้สำคัญของการพัฒนานักศึกษาครูสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เพื่อปลูกฝังความรู้ความเข้าใจและทักษะการนำไปใช้ได้อย่างรอบด้าน

8 รายวิชากับองค์ความรู้ EF

 • การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
 • การช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีความจำเป็นพิเศษ
 • การจัดกิจกรรมทางศิลปะระดับการศึกษาปฐมวัย
 • การจัดกิจกรรมการเล่นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
 • สมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
 • วรรณกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย
 • การจัดกิจกรรมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์สำหรับเด็กปฐมวัย
 • การจัดกิจกรรมทางภาษาและการสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัย

กิจกรรมเด่น

แม้ปัจจุบันการเรียนรู้และเผยแพร่องค์ความรู้ EF ยังเป็นกิจกรรระหว่างอาจารย์และนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเป็นหลัก แต่ในอนาคตอันใกล้เมื่อสถานการณ์เหมาะสมมหาวิทยาลัยตั้งเป้าหมายการขยายผลสู่บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยภายในจังหวัดนครราชสีมา อาทิ ครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูโรงเรียนในสถานศึกษาสังกัด สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อนำองค์ความรู้EF เข้าสู่การปฏิบัติในห้องเรียนได้อย่างแพร่หลายยิ่งขึ้น

      >EF กับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

 • เชื่อมโยง EF ระหว่างบ้านกับโรงเรียน

กิจกรรมให้ความรู้ EF กับผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 30 คน

ความเปลี่ยนแปลง

 • อาจารย์ – มีความรู้ ความเข้าใจในทักษะ EF ตระหนักถึงความสำคัญขององค์ความรู้ EF และพร้อมที่จะัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง
 • นักศึกษา – มีทักษะในการนำองค์ความรู้ EF ไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัย
 • ผู้ปกครอง – พึงพอใจในกระบวนการเรียนการสอนและเข้าใจบทบาทของตนในการเลี้ยงดูเด็ก

กุญแจสู่ความสำเร็จ

 • ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการส่งเสริมองค์ความรู้ EF และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรในทุกโอกาส
 • อาจารย์มีความตั้งใจในการพัฒนาทักษะความรู้ของตน และพร้อมถ่ายทอดความรู้ให้แก่กัน

บทเรียนที่อยากบอกต่อ 

ครูที่มีความรู้ EF แข็งแกร่งจากภายใน

จะสามารถช่วยเปลี่ยนการเรียนรู้ของเด็กได้

“… ครูรู้และเข้าใจ EF จะสามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกงาน โดยเฉพาะการบูรณาการกับวิชาที่สอน การใช้ EF ร่วมออกแบบการจัดการเรียนรู้ จะนำไปสู่ประสบการณ์ดี ๆ ในชั้นเรียนปฐมวัย ก่อประโยชน์กับทุกฝ่ายทั้งครู นักศึกษา และนักเรียนอย่างแน่นอน…”

ผศ.ดร.รัฐกรณ์ คิดการ

คณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

และประธานสภาคณบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

THAILAND EF PARTNERSHIP

เครือข่ายไทยแลนด์ อี เอฟ พาร์ทเนอร์ชิพ