096-356-9461 support@rlg-ef.com

ครูปฐมวัยและนักศึกษาครูปฐมวัยจำเป็นต้องรู้เรื่องพัฒนาการ 4 ด้านเป็นพื้นฐาน และทุกคนอาจรู้ว่าพัฒนาการ 4 ด้านคือการพัฒนาเติบโตตามวัยของเด็ก วัยใดเด็กมีความสามารถทำอะไรได้บ้าง  แต่รู้หรือไม่ว่าครูจำเป็นต้องรู้เรื่องพัฒนาการ 4 ด้านไปเพื่ออะไร ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ให้คำตอบไว้ดังนี้

– เพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมเด็กว่าคือส่วนหนึ่งของพัฒนาการปกติหรือไม่ เช่น เด็กอายุ 3 ขวบครึ่งร้องไห้เสียใจแล้วลงไปดิ้นกับพื้นร้องกรี๊ดๆ ถ้าครูเข้าใจเรื่องพัฒนาการ ครูจะรู้ว่าเด็กวัยนี้มีอารมณ์สลับซับซ้อนขึ้น เด็กแสดงพฤติกรรมออกมาสอดคล้องกับอารมณ์ แสดงว่าพฤติกรรมปกติ แต่ที่เด็กขาดไปคือทักษะในการควบคุมอารมณ์ ดังนั้นครูต้องสอนเด็กให้มีทักษะควบคุมอารมณ์

– เพื่อเป็นเป้าหมายว่าเด็กอายุเท่านี้ๆ น่าจะทำเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้  ถ้าเด็กยังทำไม่ได้ ครูต้องตั้งเป้าว่าจะต้องสอน ฝึกเด็กให้มีทักษะเรื่องนั้นเรื่องนี้

– เพื่อเอาไว้ติดตามประเมินผล

พัฒนาการ 4 ด้านแม้เป็นเรื่องที่คุณครูอาจจะรู้ดีอยู่แล้ว แต่ในทางปฏิบัติอาจหลงลืม ไม่ได้ใช้ความรู้นี้มาเป็นพื้นฐานในการดูแลเด็กและจัดประสบการณ์ให้เด็ก  จึงเป็นการย้ำให้คุณครูได้ตระหนักถึงเป้าหมายในการนำความรู้เรื่องนี้มาใช้ส่งเสริมพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการที่ดีสมวัย เป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับวัยเรียนต่อไป