096-356-9461 support@rlg-ef.com

มีนาคม 2562สถาบัน RLG โดยการสนับสนุนของ สสส. ภาคีเครือข่าย Thailand EF Partnership และสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชิญตัวแทนคณาจารย์ราชภัฏ สาขาการศึกษาปฐมวัยทั่วประเทศ ใช้เวลา 5 วันร่วมออกแบบและพัฒนาหลักสูตรครู 4 ปี บรรยากาศการเรียนรู้และความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรเป็นไปด้วยความราบรื่น บรรลุเป้าหมายนำองค์ความรู้และกระบวนการพัฒนาทักษะ EF บรรจุเข้าไว้ในรายวิชาชื่อ “สมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย” ซึ่งเมื่อผ่านกระบวนการวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว จะนำไปใช้สอนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในปีการศึกษา 2562 ที่จะถึงนี้ต่อไป

มีนาคม 2562สถาบัน RLG โดยการสนับสนุนของ สสส. ภาคีเครือข่าย Thailand EF Partnership และสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชิญตัวแทนคณาจารย์ราชภัฏ สาขาการศึกษาปฐมวัยทั่วประเทศ ใช้เวลา 5 วันร่วมออกแบบและพัฒนาหลักสูตรครู 4 ปี บรรยากาศการเรียนรู้และความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรเป็นไปด้วยความราบรื่น บรรลุเป้าหมายนำองค์ความรู้และกระบวนการพัฒนาทักษะ EF บรรจุเข้าไว้ในรายวิชาชื่อ “สมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย” ซึ่งเมื่อผ่านกระบวนการวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว จะนำไปใช้สอนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในปีการศึกษา 2562 ที่จะถึงนี้ต่อไป

มีนาคม 2562สถาบัน RLG โดยการสนับสนุนของ สสส. ภาคีเครือข่าย Thailand EF Partnership และสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชิญตัวแทนคณาจารย์ราชภัฏ สาขาการศึกษาปฐมวัยทั่วประเทศ ใช้เวลา 5 วันร่วมออกแบบและพัฒนาหลักสูตรครู 4 ปี บรรยากาศการเรียนรู้และความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรเป็นไปด้วยความราบรื่น บรรลุเป้าหมายนำองค์ความรู้และกระบวนการพัฒนาทักษะ EF บรรจุเข้าไว้ในรายวิชาชื่อ “สมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย” ซึ่งเมื่อผ่านกระบวนการวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว จะนำไปใช้สอนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในปีการศึกษา 2562 ที่จะถึงนี้ต่อไป

มีนาคม 2562สถาบัน RLG โดยการสนับสนุนของ สสส. ภาคีเครือข่าย Thailand EF Partnership และสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชิญตัวแทนคณาจารย์ราชภัฏ สาขาการศึกษาปฐมวัยทั่วประเทศ ใช้เวลา 5 วันร่วมออกแบบและพัฒนาหลักสูตรครู 4 ปี บรรยากาศการเรียนรู้และความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรเป็นไปด้วยความราบรื่น บรรลุเป้าหมายนำองค์ความรู้และกระบวนการพัฒนาทักษะ EF บรรจุเข้าไว้ในรายวิชาชื่อ “สมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย” ซึ่งเมื่อผ่านกระบวนการวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว จะนำไปใช้สอนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในปีการศึกษา 2562 ที่จะถึงนี้ต่อไป