096-356-9461 support@rlg-ef.com

วันนี้ ( 24 พ.ค.) ผศ.ดร.รัฐกรณ์ คิดการ ประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ (สครภ) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สครภได้ร่วมมือกับสถาบัน RLG หรือรักลูก เลิร์นนิ่ง กรู๊ฟ โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)จัดอบรมหลักสูตรทักษะสมอง เพื่อการบริหารจัดการชีวิต(Executive Functions : EF) ให้แก่อาจารย์สาขาปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.)ทั่วประเทศ ซึ่งสอนรายวิชาเกี่ยวกับสมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย โดยทักษะสมองเพื่อการบริหารจัดการชีวิตมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่ครูปฐมวัยรุ่นใหม่ทุกคนจะต้องเข้าใจธรรมชาติของสมองของเด็กปฐมวัยให้ชัดเจนและลึกซึ้ง สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ ให้สมองของเด็กปฐมวัย อายุ 3-6 ขวบได้รับการส่งเสริมทักษะสมองส่วนหน้า ซึ่งเป็นช่วงที่สำคัญที่สุด รวมถึงเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนรู้ และการดำเนินชีวิตต่อไป

ศ.ดร.รัฐกรณ์ กล่าวต่อไปว่า การอบรมนี้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ระหว่างสครภ กับ สถาบัน RLG โดยในปีนี้จะอบรมอาจารย์ผู้สอนในสาขาปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏประมาณ 240 คน ซึ่งรุ่นที่ 1 มีผู้เข้าร่วม 80 คน และในปีต่อไปจะอบรมให้กับอาจารย์ผู้สอนครุศาสตร์อีกประมาณ 1,000 คน

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏ ยังได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์(สสวท.)เพื่ออบรมอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏที่ผู้สอนวิชาสะเต็มศึกษา และวิชาวิทยาการคำนวณ(Coding) ซึ่งจะเริ่มอบรมรุ่นแรกในวันที่ 15-16 มิ.ย.2562 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏให้ทันก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2562