096-356-9461 support@rlg-ef.com
Slide
Slide

พัฒนาทักษะสมอง EF ด้วย 3 นวัตกรรมจิตศึกษา
ฝึกปฏิบัติเรียนรู้ทุกวัน 3 ช่วงเวลา
บูรณาการกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์
สร้างแกนนำครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง

ก้าวแรกของการขับเคลื่อน EF

โรงเรียนบ้านหนองกุลาเป็น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  เขต  1 เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จัดเป็นโรงเรียนขนาดกลาง ที่ได้รับรางวัลโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล 1 (3 ขวบ) ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปัจจุบันมี ดร.วรรณรักษ์  หงษ์ทอง เป็นผู้บริหาร  มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 589 คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 37 คน

          ทั้งนี้โรงเรียนเป็นแกนนำของโครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 1 ต่อเนื่องในปี 2564 ของมูลนิธิลำปลายมาศพัฒนา จัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาโรงเรียนเชิงระบบด้วยการใช้นวัตกรรมจิตศึกษา PBL (Problem Based Learning) และ PLC (Professional Learning Community) และได้นำองค์ความรู้ EF เข้ามาสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในรูปแบบการจัดกิจกรรม เพื่อฝึกฝนและพัฒนาสมองส่วนหน้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการคิด ความรู้สึก และการกระทำ โดยจัดกิจกรรมอย่างเป็นกิจวัตรทั้ง 3 ช่วงเวลา คือ เช้า กลางวัน และก่อนกลับบ้าน ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาศักยภาพหรือความถนัดของตนเอง ไปสู่ความรู้ความสามารถรอบด้าน ทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิต

          โรงเรียนบ้านหนองกุลายังตั้งเป้าขยายผลการพัฒนาทักษะสมอง EF สู่สถาบันการศึกษาในเครือข่าย ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงด้วยการสร้างคนคุณภาพร่วมกัน

บทเรียนที่อยากบอกต่อ 

 • การพัฒนาเด็กต้องเริ่มจากการพัฒนาครู และผู้ปกครองไปพร้อมๆ กัน
 • สร้างการเรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดกิจกรรม ให้ผลลัพธ์ดีกว่าการบรรยาย
 • สอดแทรกและเชื่อมโยง EF ในทุกกิจกรรม
 • บูรณาการความร่วมมือจากทุกหน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ไว้วางใจซึ่งกันและกัน จะทำให้ดำเนินงานเดินหน้าได้เร็วยิ่งขึ้น

“ไม่หยุดพัฒนา แม้ว่าจะทำงานสำเร็จลุล่วงแล้ว”

ผศ.ดร.คนึง สายแก้ว
 ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กปฐมวัย มูลนิธิเด็กน้อยพัฒนา

อาคารที่ตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาทักษะสมอง EF เป็นพื้นที่ตั้งของโครงการศูนย์เรียนรู้อื่นๆ ที่โรงเรียนดำเนินการร่วมด้วย

เป้าหมายและยุทธศาสตร์

โรงเรียนบ้านหนองกุลามุ่งเน้นพัฒนาเป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชนด้วยรูปแบบการบริหารโรงเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 โดยเน้นจัดการศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน้อมนำศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โรงเรียนจัดการเรียนการสอนทุกระดับชั้นตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยมโดยใช้กิจกรรม Active Learning, PBL และ PLC ตามแนวทางจิตศึกษาของมูลนิธิลำปลายมาศ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ได้ลงมือปฏิบัติจริง พร้อมกับการสร้างสนามพลังบวกเป็นพลังเสริมที่ช่วยในการขับเคลื่อนการเรียนรู้ของเด็ก โดยการนำหลักการพัฒนาทักษะสมอง EF มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทุกด้านตลอดทั้งวัน

นอกจากนี้ โรงเรียนยังมุ่งขยายผลสู่โรงเรียนเครือข่ายและผู้ปกครอง เพื่อสร้างชุมชนที่ตระหนักรู้ เข้าใจ และเข้าถึงการพัฒนาทักษะสมองที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 โดยการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

บุคลากรครูของโรงเรียนบ้านหนองกุลา ได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพโดยรับการอบรมอยู่เสมอ

บูรณาการความรู้ทักษะสมอง EF สู่ 4 กลุ่มงานบริหาร

สั่งสมโอกาสพัฒนาทักษะสอง EF สู่เด็กทุกช่วงชั้น   

โรงเรียนนำทักษะสมอง EF มาพัฒนาผู้เรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกับกิจกรรมจิตศึกษาตามตารางการเรียนรู้วิถีใหม่ใน 3 ช่วงเวลาตลอดทั้งวัน (เช้า กลางวัน ก่อนกลับบ้าน) สร้างโอกาสฝึกฝนทักษะสมอง EF 3 ด้าน (ทักษะพื้นฐาน ทักษะปฏิบัติ และทักษะกำกับตนเอง) ผ่านสถานการณ์หลากหลาย ให้ผู้เรียนสั่งสมวงจรข้อมูลและเกิดเส้นใยประสาทที่แข็งแรง พร้อมพัฒนาเป็นทักษะสมอง EF รวมทั้ง Self – Control และ Self – Esteem ที่เป็นพลังสำคัญในตัวเด็ก โดยเฉพาะช่วงวัยมัธยมที่เป็นช่วงวัยแห่งการค้นหาและเข้าใจตนเอง

 พัฒนาครูด้วยความรู้และประสบการณ์ “ยิ่งเรียน ยิ่งรู้ ยิ่งทำ ยิ่งลึก”

บุคลากรของโรงเรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจการพัฒนาเด็กตามแนวทางจิตศึกษาอย่างเข้มข้น ผ่านหลักสูตรเสริมศักยภาพและความรู้ทักษะสมอง EF มากมาย จนสามารถประยุกต์ใช้จัดการเรียนรู้กับนักเรียนได้อย่างเห็นผลในทุกระดับชั้น รวมทั้งยังมีการยกระดับความรู้ให้ครูอย่างต่อเนื่อง ด้วยกิจกรรม PLC ที่เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูในแต่ละชั้นเรียน และกิจกรรม PLN ที่เป็นเวทีเรียนรู้ระหว่างครูและผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่าย เกิดการต่อยอดความคิด พัฒนากระบวนการ แลกเปลี่ยนไอเดีย ไปสู่การสร้างสรรค์การเรียนรู้ที่ดีขึ้น มีการฝึกฝนทักษะสมอง EF ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้อย่างสูงสุด

ก้าวสู่การแบ่งปัน แกนนำเครือข่ายการเรียนรู้

ปัจจุบันโรงเรียนก้าวขึ้นเป็นโรงเรียนแกนนำของโครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเองของมูลนิธิลำปลายมาศพัฒนา มีผลลัพธ์เปลี่ยนแปลงจากการลงมือปฏิบัติจริง มีส่วนร่วมในการขยายผลสู่โรงเรียนเครือข่ายและหน่วยงานที่สนใจ อาทิ กิจกรรม Site visit : พื้นที่ศึกษาวิจัยระดับปริญญาตรี โท เอก และเป็นแหล่งศึกษาดูงานนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC ขณะเดียวกันก็จัดกิจกรรมอบรมความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ปกครองควบคู่กันไปในทุกภาคการศึกษา เพื่อสร้างชุมชนที่ตระหนักรู้ เข้าใจ และเข้าถึงการพัฒนาทักษะสมอง EF ที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21

 

โรงเรียนเครือข่ายหรือหน่วยงานที่สนใจมาร่วมกิจกรรม Site Visit

กิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมจิตศึกษาของนักเรียนมัธยม

ดร.วรรณรักษ์ หงส์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุลา แสดงความเห็นว่า “การได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์ EF ระดับมัธยมยิ่งทำให้เราต้องยกระดับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ EF ในระดับมัธยมของโรงเรียนเราให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการเผยแพร่ความรู้ในฐานะศูนย์เรียนรู้ EF ระดับชั้นมัธยม”

การพัฒนาองค์ความรู้ และงานเด่นจากการนำความรู้ EF ไปปฏิบัติ ที่เกิดขึ้นจริง

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

ผลลัพธ์การดำเนินงาน

กิจกรรมจิตศึกษาในรูปแบบการจัดกิจกรรมที่ฝึกฝนการพัฒนากระบวนการการคิด กระบวนการทางความคิด สมองส่วนหน้า ที่เกี่ยวข้องกับการคิดความรู้สึก และการกระทำ โดยจัดกิจกรรม 3 ช่วงเวลา เช้า กลางวัน และก่อนกลับ บ้าน

นักเรียน

โรงเรียนบ้านหนองกุลา

(อนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 3)

นักเรียนสามารถยั้งใจคิดไตร่ตรอง
ควบคุมอารมณ์มีการยืดหยุ่นทางความคิดสามารถตั้งเป้าหมาย
วางแผน ความมุ่งมั่น การจดจำและ
เรียกใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดลำดับความสำคัญของเรื่องต่างๆ นักเรียนมี EF-Self Control มี KSA ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ

กิจกรรม Site visit ในรูปแบบการเป็นแหล่งศึกษาวิจัย ระดับปริญญาตรี โท เอก และเป็นแหล่งศึกษาดูงาน นวัตกรรมจิตศึกษา PBL PLC ให้โรงเรียนในเครือข่าย โรงเรียนที่สนใจ หน่วยงานต่างๆ เช่น สถาบันผลิตครู

เครือข่ายของโรงเรียนเช่น
โครงการสนับสนุนโรงเรียน
พัฒนาตนเอง TSQP1 และ2
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม Site visit ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการพัฒนา
ทักษะสมอง EF จากครูโรงเรียนบ้านหนองกุลาที่มีประสบการณ์ใช้งานโดยตรง

กิจกรรม PLC แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างครูแต่ละชั้นและกิจกรรม
PLN แลกเปลี่ยนเรียนรู้ครู/ผู้บริหาร ต่างโรงเรียนในเครือข่าย

ครูและผู้บริหารโรงเรียน
บ้านหนองกุลา
ครูและผู้บริหารต่างโรงเรียนในเครือข่าย

ครูและผู้บริหารได้แนวการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะสมอง EF ให้กับนักเรียน

การอบรมจิตศึกษา (เพื่อพัฒนา Self และ EF) ในรูปแบบการอบรม ทั้ง On site และ Online

ครูโรงเรียนบ้านหนองกุลา

ครูได้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอบรม มาพัฒนากิกจรรมที่เน้นการพัฒนา Self และ EF

ความเปลี่ยนแปลง

 • นักเรียน – มีพัฒนาการด้านความความคิดและอารมณ์ดีขึ้น สามารถยั้งใจ คิดไตร่ตรอง ควบคุมอารมณ์ มีการยืดหยุ่นทางความคิดสามารถตั้งเป้าหมาย วางแผน ความมุ่งมั่น การจดจำ และสามารถจัดลำดับความสำคัญของเรื่องต่างๆ ได้
 • ครู – มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาทักษะสมองของเด็กได้ชัดเจนและลึกซึ้งยิ่งขึ้น สามารถนำความรู้มาสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับยุคสมัยและสถานการณ์ปัจจุบันได้

กุญแจสู่ความสำเร็จ

 • มีองค์กรเครือข่าย คณะกรรมการสถานศึกษาที่เข้มแข็ง ชุมชน และผู้ปกครองที่พร้อมสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ทำให้โรงเรียนบ้านหนองกุลาเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 • โรงเรียนได้วางแนวทางบูรณาการความรู้ทักษะสมอง EF สู่แผนงานหลักทั้ง 4 กลุ่มงาน ได้แก่
 • ด้านบริหารงานวิชาการ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่พัฒนา EF-Self Control มี KSA ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ
 • ด้านบริหารงบประมาณ มีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาสื่อการเรียนการสอน การอบรมพัฒนาครู
 • ด้านบริหารบุคลากร ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาตนเองและนิเทศกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง
 • ด้านบริหารทั่วไป พัฒนาอาคารสถานที่และจัดสภาพแวดล้อมให้เกิดสนามพลังบวก จัดแหล่งเรียนรู้สื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสมอง EF

บทเรียนที่อยากบอกต่อ

“เมื่อเราได้ศึกษาและใช้นวัตกรรมจิตศึกษา PBL PLC มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 พบว่าสามารถสร้างเสริมพัฒนา EF และสมรรถนะตามหลักสูตรกับเด็กทุกระดับได้ดี จึงมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะทำหน้าที่เผยแพร่ความรู้ สมกับที่ได้รับความไว้วางใจคัดเลือกให้เป็นศูนย์เรียนรู้ EF Learning Center ขอบคุณทางสถาบันรักลูกที่สนับสนุนสื่อระบบไฮบริด ให้ครูและผู้บริหารทำหน้าที่ขยายผลการพัฒนา EF ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชน

ดร.วรรณรักษ์ หงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุลา

THAILAND EF PARTNERSHIP

เครือข่ายไทยแลนด์ อี เอฟ พาร์ทเนอร์ชิพ