096-356-9461 support@rlg-ef.com

“สมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย” รุ่นที่ 1

การอบรมหลักสูตร “สมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย” รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 21-24 พฤษภาคม 2562 มีผู้เข้าร่วมการอบรมจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 16 แห่ง จำนวน 56 คน ทำการอบรมที่โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา

ผลการอบรม
          การออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมอาจารย์สาขาการศึกษาปฐมวัย     ในสาระวิชาสมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยใช้หลักการบูรณาการสมองและการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงเป็นแนวทางในการออกแบบโครงร่างของหลักสูตรฯ ซึ่งเป็นแนวทางการสอนที่บูรณาการทั้งเนื้อหา กระบวนการสอน และการประเมิน โดยเป้าหมายของหลักสูตรฯ คือ ผู้เข้าอบรมเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเจตคติ ด้านความรู้ และด้านทักษะ ดังนั้นตัวชี้วัดความสำเร็จของการอบรมครั้งนี้;

  1. ตัวชี้วัดด้านเจตคติ ใช้แบบประเมินการรับรู้ความสามารถของตนเองในการวางแผน และจัดกระบวนการสอนในสาระวิชาสมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยรวมถึงการสะท้อนบอกความรู้สึกถึงความ สำคัญในวิชาชีพของตนเองในฐานะอาจารย์สาขาการศึกษาปฐมวัย และเจตคติที่มีต่อนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัยเป็นระยะๆ ตลอดการอบรม
    1. ตัวชี้วัดด้านความรู้ ความเข้าใจ ใช้แบบทดสอบด้านความรู้ ความเข้าใจเรื่องการจัดประสบการณ์เรียนรู้ตามหลักบูรณาการสมองกับการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงในการศึกษาปฐมวัย ก่อนการอบรมกับหลังการอบรม
    1. ตัวชี้วัดด้านทักษะในการวางแผนการจัดกระบวนการสอนตามหลักการทำงานของสมอง EF และกระบวนการเรียนรู้แบบ PL มาบูรณาการร่วมกันเป็นวิธีการสอน ใช้การเปิดเวทีให้ผู้เข้าอบรมสาธิตการประยุกต์ใช้เนื้อหาความรู้ด้านสมองในการวางแผนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการทวนแผนการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องตามหลักการบูรณาการฯ

ผลที่ได้รับปรากฏเป็นหลักฐานประจักษ์แสดงถึงการบรรลุเป้าหมายของการอบรมครั้งนี้ คือ

  1. ผู้เข้าอบรมสะท้อนบอกได้ว่าการเรียนรู้ที่ทำให้ตนเองเกิดการเปลี่ยนแปลง เกิดจากการได้รับประสบการณ์ตรงในการใช้ทักษะสมอง EF ของตนเองในการเข้าร่วมกิจกรรมและกระบวนการของวิทยากร
  2. ผู้เข้าอบรมสามารถออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองและความเชื่อมั่นในศักยภาพของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ว่าจะสามารถเกิดการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงได้จากกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามหลักบูรณาการฯที่ผู้เข้าอบรมได้ร่วมกันออกแบบเอง
  3. ผู้เข้าอบรมแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการออกแบบกิจกรรม กระบวนการเรียนการสอน และการทบทวนแผนการจัดการเรียนการสอน บนฐานของหลักการเดียวกัน คือ หลักการบูรณาการสมองและการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง และ เป้าหมายเดียวกัน คือ การจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่มีคุณภาพเพียงพอให้นักศึกษาสามารถเกิดการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ เกิดการเติบโตทางความคิด พัฒนาไปสู่การเป็นครูปฐมวัยที่มีคุณภาพ
Skills

Posted on

February 17, 2021