096-356-9461 support@rlg-ef.com
การนำความรู้เรื่องทักษะสมอง EF เข้าสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏ

การนำความรู้เรื่องทักษะสมอง EF เข้าสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ในการปรับหลักสูตรการเรียนครูจาก 5 ปีเป็นหลักสูตรครู 4 ปี ผศ.ดร.รัฐกรณ์ คิดการ ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งประธานสภาคณบดีฯ ได้เชิญชวนมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งมาทำร่วมทำการปรับหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และในวงประชุมนั้นได้มีการพูดถึง EF...
บทบาทครูในศตวรรษที่ 21 ต้องเปลี่ยน

บทบาทครูในศตวรรษที่ 21 ต้องเปลี่ยน

โลกทุกวันนี้เปลี่ยนไปมากจากการที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อวิถีชีวิตคนเราในทุกๆ ด้าน และในเรื่องการศึกษาเรียนรู้ก็ได้รับผลกระทบอย่างมาก “ความรู้ไม่ใช่เรื่องสำคัญอีกต่อไปเพราะหาที่ไหนก็ได้”ผศ.ดร.รัฐกรณ์ คิดการ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากล่าว...
โลกเปลี่ยนไป การศึกษาเปลี่ยนหรือยัง

โลกเปลี่ยนไป การศึกษาเปลี่ยนหรือยัง

“ครูเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาคนพัฒนาประเทศ” เป็นคำกล่าวของผศ.ดร.รัฐกรณ์ คิดการ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ทุกคนเห็นด้วย อาจารย์รัฐกรณ์กล่าวว่า “เป็นความเชื่อเช่นนั้น และต้องทำให้ได้อย่างนั้นด้วย  แต่เรามีปัญหาหลายส่วน...