096-356-9461 support@rlg-ef.com
Slide
Slide
Slide
Slide

วัตถุประสงค์โครงการ

 

  • เพื่อร่วมกันพัฒนาออกแบบหลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้า และจัดทำคู่มือการสอนนักศึกษา
  • เพื่อนำหลักสูตรที่ได้ไปจัดอบรมให้แก่อาจารย์สาขาปฐมวัยศึกษา (และสาขาอื่นๆ ของคณะครุศาสตร์ ในระยะที่ 2) ของทุกมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ให้เกิดทัศนคติ ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะสมอง EF และสามารถนำไปประยุกต์ จัดกระบวนการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาในด้านการพัฒนาทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพ  โดยมุ่งหวังว่า นักศึกษาครูปฐมวัยที่ได้รับการอบรมจากคณาจารย์ตามโครงการนี้แล้ว จะสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการทักษะสมองและมีบุคลิกภาพที่นำไปสู่สุขภาวะทุกด้านต่อไปในชีวิต

 

เป้าหมายของโครงการ

 

1. ความยั่งยืนของการขับเคลื่อนองค์ความรู้เรื่องทักษะสมอง EF ในสังคมไทย

2. มีหลักสูตรการอบรมอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏและมีคู่มือที่มีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับธรรมชาติของสมอง ทักษะสมอง การเรียนรู้และพฤติกรรมของเด็กวัยต่างๆ เพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏต่อเนื่อง

3. มีระบบการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของสมอง ทักษะสมอง การเรียนรู้ และ พฤติกรรมของเด็กวัยต่างๆ จากอาจารย์ไปยังนักศึกษาครูในคณะครุศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในรายวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ

4. ครูที่ผ่านการศึกษาจากคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีทัศนคติ ความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการเรียนการสอนแก่เด็กวัยต่างๆ โดยมีความรู้เรื่องธรรมชาติสมอง ทักษะสมอง การเรียนรู้และพฤติกรรมของเด็กเป็นฐาน

กระบวนการหลัก :

ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning – PL) ซึ่งเป็นกระบวนการหลักในการจัดการเรียนรู้ของสถาบันฯ ในการออกแบบทั้งการจัดทำหลักสูตร การจัดอบรม และการจัดประชุมถอดบทเรียนทุกครั้ง

 

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์ :

 

การพัฒนาความร่วมมือของพันธมิตรทางด้านวิชาการระหว่างภาคี Thailand EF Partnership และสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้วยการหนุนเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสาขาการศึกษาปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้า Executive Functions (EF) โดยบูรณาการเข้าไว้ในยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการบริหารสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ บรรจุเข้าไปในหลักสูตรรายวิชาของวิชา Generation วิชาทักษะชีวิตและวิชาจิตวิทยา เป็นต้น

 

THAILAND EF PARTNERSHIP

เครือข่ายไทยแลนด์ อี เอฟ พาร์ทเนอร์ชิพ