096-356-9461 support@rlg-ef.com

 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562  สภาคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ สำนักงานกองทุนสนับสนุนและส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) และสถาบันอาร์แอลจี (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป) ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)  โดยมีข้อตกลงสำคัญดังนี้

1. พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมอาจารย์สาขาการศึกษาปฐมวัยและจัดอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย์สาขาการศึกษาปฐมวัย ภายในเดือนมิถุนายน 2562 ประกอบด้วย

  1. พัฒนาหลักสูตร “สมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย”

1.2 จัดทำโครงการจัดอบรมหลักสูตร “สมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย” ให้กับอาจารย์สาขาการศึกษาปฐมวัย

1.3 การนำรายวิชาสมองกับการเรียนรู้บรรจุในหลักสูตรของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ และบูรณาการในรายวิชาอื่นๆ  

2. พัฒนาอาจารย์ที่ผ่านการอบรมเพื่อเป็นวิทยากรด้านการพัฒนาทักษะสมองเพื่อบริหารจัดการชีวิตให้สำเร็จ (Ex cutive Functions : EF)ภายในปี 2563

  • พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมอาจารย์สาขาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเกี่ยวกับทักษะสมองเพื่อบริหารจัดการชีวิต (Executive Functions : EF และจัดอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย์สาขาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ภายในปี 2564