096-356-9461 support@rlg-ef.com

อาจารย์กนกวรรณ วังมณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

“ได้ไปอบรมครั้งแรกที่ลำปาง แล้วรู้ว่า EFสำคัญต่อเด็กของเราในอนาคตอย่างไร แต่ไม่รู้ว่าจะเอามาสอนมาบูรณาการในการเรียนการสอนอย่างไร  ทุกรายวิชามีคำอธิบายเกี่ยวกับ EF อยู่ด้วย ซึ่งเป็นเรื่องท้าทายมาก แต่หลังจากได้อบรมหลายๆ ครั้ง ได้พบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยนกับอาจารย์ต่างสถาบัน รู้สึกว่าเรามีเครือข่าย ทำให้มีความมั่นใจมากขึ้น”

อาจารย์กนกวรรณสอนวิชาการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมการเรียนรู้ ซึ่งต้องบูรณาการความรู้ EF กับพัฒนาการ โดยสอนให้นักศึกษาปี 1 เทอมที่ 1  “พยายามทำให้นักศึกษาตระหนักว่า EF สำคัญต่อการพัฒนาเด็กอย่างไร ได้ลองออกแบบกิจกรรมโดยนำกิจกรรมจากการอบรมมาใช้ แล้วให้นักศึกษาสะท้อนว่าเกิดทักษะEF 9 ด้านตรงไหน อย่างไร 

“พอเทอมที่ 2 นักศึกษาต้องเรียนวิชาสมองกับการเรียนรู้ ในการทำกิจกรรมต่างๆ ในรายวิชาที่ต้องเรียนในระดับที่สูงขึ้น การสะท้อนคิดของนักศึกษาแสดงถึงความเข้าใจเรื่อง EF จากกิจกรรมต่างๆ โดยอาจารย์ไม่ต้องบอกต้องสอน นักศึกษาสามารถบอกได้เอง ได้เรียนรู้เติบโตขึ้น ความรู้ได้เข้าไปอยู่ในตัวนักศึกษาจากกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม

“7-8 ปีที่ผ่านมาเราสอนโดยเน้นการบรรยาย จนมาเรียนรู้เรื่อง EF จึงเริ่มเปลี่ยนเป็นให้นักศึกษาได้วางแผน ทำกิจกรรมร่วมกัน ให้สะท้อนคิด ฟังใจเขาว่าอยากจะให้เราทำกิจกรรมแบบไหน  เรียนแบบไหนถึงจะมีความสุข แล้วนักศึกษาก็ได้รับความรู้นั้นด้วย เราใช้กระบวนการเรียนการสอน EF แบบนี้บูรณาการเข้าไปในทุกวิชาที่รับผิดชอบ

“เรายังเชิญสาธารณสุขและครูจากอำเภอเวียงแก่นมาให้ความรู้นักศึกษา 4 ชั้นปี ในวิชาสัมมนาที่ตัวเองรับผิดชอบ ในเรื่องการใช้แบบวัด EF ซึ่งเป็นงานที่สาชาวิชาทำร่วมกับเครือข่าย EF เวียงแก่น ทำให้นักศึกษาได้สัมผัส เชื่อมโยงกับพื้นที่ชุมชนด้วย”

การเปลี่ยนแปลง/ผลสัมฤทธิ์ หลังจากเรียนรู้ EF และนำความรู้ EF ไปใช้ในการเรียนการสอน

เปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอน  จากการสอนแบบบรรยายเป็นการสร้างกระบวนการเรียนการสอนที่ให้นักศึกษาเรียนรู้ผ่านกิจกรรม  

นักศึกษาเกิดการเรียนรู้จากการลงมือทำกิจกรรมโดยไม่ต้องสอน เป็นความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวนักศึกษาและเติบโตขึ้นตามการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งเห็นได้จากการสะท้อนคิดของนักศึกษา

ฝากไว้ให้คิด

“EF อาจจะเหมือนคนแปลกหน้า ขอให้ลองเปิดใจเหมือนเราเปิดใจรู้จักคนๆ หนึ่ง  ถ้าลองเรียนรู้แล้วจะเห็นว่าสำคัญ เป็นทักษะชีวิต  เราเป็นครูของครู เราจะติดอาวุธให้กับนักศึกษา เพื่อวันหนึ่งเขาจะต้องออกไปเผชิญชีวิตในโลกเป็นจริงนอกห้องเรียน จะได้สามารถหยิบอาวุธออกมาฝ่าฟันสถานการณ์ที่ยากลำบาก  ทักษะ EFจะช่วยให้เขาผ่านความยากลำบากและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้”

THAILAND EF PARTNERSHIP

เครือข่ายไทยแลนด์ อี เอฟ พาร์ทเนอร์ชิพ