096-356-9461 support@rlg-ef.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อขับเคลื่อนขยายผล

มหาวิทยาลัยราชภัฏ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อขับเคลื่อนขยายผล

แล้วจะทำอย่างไรให้ครูรุ่นใหม่ทุกคนทั่วประเทศเรียนรู้เข้าใจเรื่องทักษะสมอง EF  ซึ่งเป็นความรู้ทางวิชาการที่มีความซับซ้อนพอสมควร ด้วยแนวคิด EF Ecosystem ที่ว่าด้วยหลักการขับเคลื่อนองค์ความรู้เรื่องทักษะสมอง EF ข้อหนึ่งคือต้องสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อขับเคลื่อนขยายผล...