096-356-9461 support@rlg-ef.com

พัฒนาการของ Self (Development of Self)

การรับรู้ถึง Self หรือการรู้จักตัวตนของตัวเองดี จะทำให้คนเรามีความมั่นใจและดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข  สำหรับผู้มีหน้าที่ดูแลพัฒนาเด็ก เช่น พ่อแม่ ครู การเรียนรู้เข้าใจเรื่องความสัมพันธ์ของพัฒนาการ ทักษะสมอง EF และเรื่อง Self มีความสำคัญอย่างยิ่ง...

ถ้าเด็กตีเพื่อน ครูจะพูดอะไร

มีคำถามมาถามคุณครูปฐมวัย…           ถ้าคุณครูเห็นเด็กอนุบาลตัวน้อยในความดูแลของคุณครูคนหนึ่งอยู่ดีๆ ก็ตีเพื่อน คุณครูจะพูดอะไรกับเด็กคนนั้น?          ...

EF ดีเพราะครูจัดประสบการณ์คุณภาพให้เด็ก

ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล อธิบายความหมายของทักษะสมอง EF ว่าคือความสามารถในการกำกับอารมณ์ ความคิด พฤติกรรม เพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย คนเราไม่ว่าจะลงมือทำอะไรก็ตาม...

Self ของเด็กจะดีถ้า“แม่มีอยู่จริง” “ครูมีอยู่จริง”

ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวว่า พัฒนาการด้านตัวตน (Self) ของคนเราที่สำคัญมี 3 ขั้นตอนด้วยกัน ขั้นแรก“แม่มีอยู่จริง” คือเมื่อเด็กอายุประมาณ 6 เดือน...

ครูเรียนรู้เรื่องพัฒนาการ 4 ด้านไปเพื่ออะไร

ครูปฐมวัยและนักศึกษาครูปฐมวัยจำเป็นต้องรู้เรื่องพัฒนาการ 4 ด้านเป็นพื้นฐาน และทุกคนอาจรู้ว่าพัฒนาการ 4 ด้านคือการพัฒนาเติบโตตามวัยของเด็ก วัยใดเด็กมีความสามารถทำอะไรได้บ้าง  แต่รู้หรือไม่ว่าครูจำเป็นต้องรู้เรื่องพัฒนาการ 4 ด้านไปเพื่ออะไร ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร...
พัฒนาการองค์รวมมิติใหม่ที่ครูต้องรู้

พัฒนาการองค์รวมมิติใหม่ที่ครูต้องรู้

ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 40 ปีที่ผ่านมา เมื่อพูดถึงพัฒนาการองค์รวม จะหมายถึงพัฒนาการทั่วไป 4 ด้าน ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์-สังคม สติปัญญา เป็นเรื่องที่ครูปฐมวัยเรียนรู้เข้าใจ แต่ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย...