096-356-9461 support@rlg-ef.com
โครงการวิจัย #1

โครงการวิจัย #1

โครงการวิจัย “ผลของหลักสูตรพัฒนาอาจารย์สาขาปฐมวัยศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏต่อความรู้ ความเข้าใจ การรับรู้ความสามารถของตนเองและทักษะการสอนวิชาสมองและการเรียนรู้ของอาจารย์สาขาปฐมวัยศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ” โดยสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว RLG (Rakluke...