096-356-9461 support@rlg-ef.com
หลักการเหตุผล

หลักการเหตุผล

โลกในศตวรรษที่ 21 มีการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผวน (disruptive world) เป้าหมายและกระบวนการในการสร้างคนรุ่นใหม่ที่จะสามารถดำรงชีวิตให้อยู่รอด มีสุขภาวะที่ดีในทุกมิติ ทั้งร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญา รวมทั้งมีความสามารถสร้างสรรค์ เพื่อเป็นทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพ...