096-356-9461 support@rlg-ef.com
อาจารย์นิรัญชา ทิพย์กนก

อาจารย์นิรัญชา ทิพย์กนก

อาจารย์นิรัญชา ทิพย์กนก มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี อาจารย์นิรัญชามีความรู้เรื่อง EFจากการเคยร่วมทีมวิจัยของ รศ.ดร.นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล และเคยได้รับความรู้ EF จาก ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร...
อาจารย์ชนาธิป บุบผามาศ

อาจารย์ชนาธิป บุบผามาศ

อาจารย์ชนาธิป บุบผามาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อาจารย์ชนาธิป ได้เข้าอบรมเรื่อง EFที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์เมื่อ 3 ปีก่อน  ซึ่งตอนนั้นคิดว่าเป็นการอบรมที่เครียด ไม่สนุก เป็นวิชาการ เพราะเป็นการอบรมอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ “ชื่อหลักสูตรมีคำว่า...
อาจารย์ธนาวรรณ รักษาพงษ์

อาจารย์ธนาวรรณ รักษาพงษ์

อาจารย์ธนาวรรณ รักษาพงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา อาจารย์ธนาวรรณได้เข้ารับอบรมเรื่อง EF เมื่อปี 61  “ก่อนหน้านั้นเคยได้ยินเรื่อง EF มาบ้าง ฟังจากคุณหมอประเสริฐบ้าง หาอ่านบ้าง เมื่อได้รับหนังสือเชิญก็ดีใจว่าจะได้ไปฟังเนื้อหาจริงๆ  อาจารย์ที่สาขาไปด้วยกัน 5 คน...
ผศ.คันธรส ภาผล

ผศ.คันธรส ภาผล

ผศ.คันธรส ภาผล มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ “เราไปอบรมด้วยกัน 8 คน แรกๆ ตกใจมาก มีเรื่อง pruning , synapes, ระบบประสาท  เพื่อนที่เป็นอาจารย์วิทย์ถามว่าสอนการศึกษาปฐมวัยจะต้องรู้ขนาดนี้เลยเหรอ ก็อธิบายว่านี่คือกระบวนการเพื่อให้รู้และเกิดความเข้าใจว่า EF คืออะไร...
อาจารย์กุลชาติ พันธุวรกุล

อาจารย์กุลชาติ พันธุวรกุล

อาจารย์กุลชาติ พันธุวรกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ “ต้องชื่นชมทุกท่านที่เล่าประสบการณ์ให้ฟัง ทำให้เห็นว่ามีต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ เราอยู่กลางๆ เป็นจุดยืนของชาวการศึกษาปฐมวัยที่จะต่อสู้เพื่อนักศึกษาของเรา ให้เรามองภาพในอีก 20 ปีข้างหน้าว่าจะเป็นอย่างไร”...
ดร. มิตภาณี พุ่มกล่อม

ดร. มิตภาณี พุ่มกล่อม

ดร. มิตภาณี พุ่มกล่อม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี อาจารย์มิตภาณีเล่าถึงตอนที่เรื่อง EF เข้าสู่สภาคณบดีครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งในขณะนั้นอาจารย์ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี “ตอนที่สถาบันRLG มานำเสนอเรื่อง EF ในสภาคณบดีฯ...