096-356-9461 support@rlg-ef.com
อาจารย์สุริยันต์ แสงงาม

อาจารย์สุริยันต์ แสงงาม

อาจารย์สุริยันต์ แสงงาม มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ อาจารย์สุริยันต์บอกว่าเคยเรียนรู้เรื่องสมองมาแล้วแต่เรียนรู้อย่างผิวเผิน เมื่อรู้ว่าจะต้องสอนวิชาสมองกับการเรียนรู้ คำถามแรกคือทำไมต้องสอนเรื่องสมอง “แต่เมื่อได้เข้ารับการอบรม ก็ได้เรียนรู้ว่าที่เรารู้มานั้นไม่พอ...
อาจารย์ปิยนันท์ พูลโสภา

อาจารย์ปิยนันท์ พูลโสภา

อาจารย์ปิยนันท์ พูลโสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาจารย์ปิยนันท์สอนวิชาการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความพร้อมด้านร่างกาย สื่อและการเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย การส่งเสริมร่างกายที่เน้นกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่สำหรับเด็กปฐมวัย ...
ผศ.โสภิดา โคตรโนนกอก

ผศ.โสภิดา โคตรโนนกอก

ผศ.โสภิดา โคตรโนนกอกมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผศ.โสภิดาพูดถึงการเรียนการสอนเรื่องสมองของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยว่า “ไม่แปลกที่คณะครุศาสตร์จะเปิดการเรียนรู้ในรายวิชาสมองกับการเรียนรู้ แม้ว่าเรื่องของสมองเป็นเรื่องทางการแพทย์ แต่ในส่วนของการเรียนรู้ต้องอาศัยวิชาชีพครู...
อาจารย์ผ่องนภา พรหมเกษ

อาจารย์ผ่องนภา พรหมเกษ

อาจารย์ผ่องนภา พรหมเกษมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาจารย์ผ่องนภารับผิดชอบสอนรายวิชาสมองกับการเรียนรู้ และการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลังจากได้รับการอบรมความรู้เรื่อง EF โดยแรกเริ่มได้ติดตามอาจารย์รุ่นพี่คือ ผศ.ดร.คนึง สายแก้ว ซึ่งเป็น EF...
ผศ.ดร.รัฐกรณ์ คิดการ

ผศ.ดร.รัฐกรณ์ คิดการ

ผศ.ดร.รัฐกรณ์ คิดการรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในปี 2562 ผศ.ดร.รัฐกรณ์ คิดการ ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏในขณะนั้น เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้เกิดการปรับหลักสูตรการศึกษาคณะครุศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจากหลักสูตร 5...
อาจารย์ญาดา ช่อสูงเนิน

อาจารย์ญาดา ช่อสูงเนิน

อาจารย์ญาดา ช่อสูงเนิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อาจารย์ญาดาบอกว่าความรู้สึกแรกที่ได้ยินคำว่า EF คือ “อิหยัง” แต่เมื่อเข้าอบรมครั้งแรกก็ไม่ยากเกินไป ทำความเข้าใจได้ง่าย จนถึงเวลานี้เชื่อแล้วว่าความรู้ EF จะพัฒนาเด็กได้จริง  “ดูจากตัวเองที่สนุกกับทุกกิจกรรม...